БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

 П Л А Н

ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА

ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905»

ГР. САПАРЕВА БАНЯ  ПРЕЗ 2015г.

 

I.Основна мисия

Нашата мисия е да бъдем посредник между информацията и потребителите в един бързо променящ се свят и да работим за утвърждаването на библиотеката като обществен информационен и културен център, осигуряващ равен достъп на всички, включително и на лицата в неравностойно положение.

II.Основни задачи.


1. Налагане името на читалищната  библиотека като един от водещите общински културни институти и превръщането й в притегателен център за всички. Осигуряване на медийни партньорства.
2. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата.
3. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация.

4.Да продължи да събира информация с местно значение и да я предоставя на ползвателите. Да се обновява информацията на сайта на библиотеката.

5. Продължаване на добрите традиции в културната дейност и включване на нови форми.

 

III.Организационна структура и персонал

  1. Приспособяване на библиотеката към промените във външния свят и превръщането и в организационна система от отворен вид.

  2. Преобразуване на традиционния свободен достъп и читалня в библиотечно-информационна служба,лесно достъпна и предоставяща разнообразни услуги.

  3. Библиотеката се обслужва от един  квалифициран библиотечен специалист. Общия брой работни дни за 2015 г. са 252, от който 26 дни  платен годишен отпуск.

     

IV.Основни дейности.

1. Библиотечно и информационно обслужване

1.1.Организация  на работата по обслужването на читателите в следните направления и обеми:

Читатели –                                               2
00 бр.
Посещения –                                          
  2 500
Заети библиотечни документи –     
           4 000 тома
Справки –                                                
50

1.2. Единна регистрация 
на читателите на  библиотеката
1.3. Редовно да се информират читателите за услугите, които предлага библиотеката и да се запознават с Правилника за обслужване.
1.4. Текущи консултации за използването на справочния апарат и подръчния фонд на библиотеката;
1.5. Онагледяване на фондовете и текуща подмяна на износените табели;
1.6. Текущо поддържане на системата от картотеки
1.7. Изготвяне на устни и писмени справки, като се използват всички възможности на справочния апарат (каталози и картотеки), бази данни (библиографски и пълнотекстови), справочни издания на традиционни и електронни носители и интe
рнет.
1.8. Попълване периодично сайта на библиотеката с актуална информация.

1.10. Своевременно отговаряне по електронната поща  на рубриката «Попитай библиотекаря»
                                    Срок: постоянен

                                    Отг. Й.Нешова

2. Комлектуване и каталогизация

            2.1. Комплектуване:

 
Да се набавят 200 тома библиотечни документи.

По вид на изданията:
1.   200 т. книги

2.   2 т.  периодични издания

По език на изданията
1. Български език       
200 т.


Основно структурно разпределение:
1. Отраслова литература           
20%
2. Художествена литература     
50%
3. Детска литература                
30%

           2.2.Отчисления

През настоящата година да бъде извършено прочистване на библиотечния фонд съобразявайки се с Наредбата за съхранението, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд .


                                Срок: постоянен
                               
Отг.: Й. Нешова
                                        

Своевременно да се бракуват периодични издания с текущ режим на съхранение

                                Срок: постоянен
                               
Отг.: Й.Нешова


         2.3. Каталогизация

 Продължаване на работата по електронния каталог/ локален и онлайн/.

Срок: постоянен
        Отг.: Й.Нешова

3.Информационни технологии

3.1.Продължаване на работата по програмният продук е- каталог и сайта на библиотеката.

3.2.Оказване на помощ на потребители при работа с ИКТ.

4.Опазване на библиотечните фондове

4.1.Сканиране на  библиотечни документи с местно значение

5.Подготовка и участие в библиотечни програми и проекти.

        5.1. Проект към Министерство на културата за подпомагане на българските библиотеки.

                         Отг.: Й.Нешова

                         Срок: при обявяване на проекта

        5.2.Програма:Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки  2015
                         Отг.: Й. Нешова                       

                         Срок: при обявяване на проекта

            5.3.По програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – част от инициативата „Глобални библиотеки” на МК, фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и Програма на ООН за развитие, читалищната  библиотека ще продължим да се включва във всички начинания, обучения и отговорности относно подписаният договор.

 6. Маркетинг и връзка с обществеността.

              6.1.Ефективно използване на печатните и електронни средства за информация и средства за комуникация при отразяване дейността на библиотеката.

              6.2.Редовно подготовка и публикуване на материали и брошури с информация за ресурсите на библиотеката / на сайта и в печатен вид/.

               6.3. Организиране на ежегоден празник «Маратон на четенето».

               6.4.Отбелязване на знаменателни дати и годишнини съвмесно с ОУ «Христо Ботев»  детска градина «Св.Анна».

                                   Отг. Й.Нешова

                                   Срок:постоянен


V.Материално техническа база

 1. Поддържане на всички технически средства и съоръжения и материалната база.

VI.Сграден фонд.

  1. Текущо поддържане на сградния фонд.

  2. Ремонт на отоплителната инсталация в библиотеката.

VII.Финансиране

ФИНАСОВ ПЛАН

ПРИХОДИ:

1.От субсидия                                       6 940 лв.                                                                         

2.от собствена дейност                         1 400 лв.                                                                   

3.други/ проекти/                                 1 000 лв.

                                            ОБЩО:     9 340 лв.                                                                 

 

 

РАЗХОДИ:

1.Фонд «Работна заплата и осигуровки» -6 940 лв.

2.Закупуване на библиотечни документи

 и абонация                                             1 600 лв.

3.Командировки  и канцеларски

материали   -                                           400 лв.

4.За културно-масова дейност                   200 лв.                                                                

5.Работно облекло-                                  200 лв.   

                                                               

                                                  ОБЩО:  9 340 лв.

 

Изготвил:Йорданка Нешова

 

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени