БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Примери за цитиране

 

1. Цитиране на сборници с нормативни документи :

 • Счетоводно законодателство 2002 г. Нормативни актове. Състав. Александър Колчев, Пламен Ангелов. София, ИК ПАКС, 2002. 536 с.

 

2. Цитиране на книга от един автор :

 • Увалиев, Николай. Вековете на Атанас Буров. Варна, Данграфик, 2007. 424 с.

 

3. Цитиране на книга от двама автори :

 • Асенова, Мариана, Симеонов, Стефан. Фондови борси. Велико Търново, Абагар, 2004. 662 с.

 

4. Цитиране на книга от трима автори :

 • Кашева, Мария, Тулешкова, Олга, Куюмджиев, Иван. Бази от данни. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Наука и икономика, 2009. 268 с.

 

5. Цитиране на книга над трима автори :

 • Задължително се посочват имената на първите трима, а останалите, по желание, се изпускат с означението “и др.” или “et al.” в зависимост от целите на цитиращия. Ламбова, Маргарита Николова, Русев, Чавдар Русев, Косева, Димитричка Косева, Стоянова, Ваня Трифонова. Статистика. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Стено, 2008. 308 с.

 

6. Цитиране на многотомно издание :

 • Фотев, Георги. История на социологията. Т. 1 – 2. София, ИК Труд, 2002. 375 с., 616 с.

 

7. Цитиране на част от документ :

 • Материал от сборник : Мойнов, Мойно. Управление на информационния ресурс // Информационен мениджмънт на предприятието. Сб. докл. от симпозиум с междунар. участие. Унив. изд. Икон. унив. – Варна, 2002, с. 121 – 128.
 • Статия от списание : Бояджиева, П. Съвременните университети – между автономията, отчетността и отговорността // Стратегии на образователната и научната политика, 2002, N 2, с. 42 – 63.

 

8. Цитиране на компакт диск:

 • Статистически годишник 1998, 1999, 2000, 2001 / Национален статистически институт [CD-ROM]. София, НСИ, [2002]. - 324MB.

 

9. Цитиране от правно-информационни системи – Сиела, АПИС и пр. :

 • Закон за митниците. В сила от 01.01. 1999. Сиела Норми. Актуална към ДВ бр. 32 от 28. 04. 2009.

 

10. Цитиране от Интернет :

 • Равнище на безработица - февруари 2005. Министерство на труда и социалната политика. Анализи. Econ.bg 24.03.2005

 

11. Съществуват различни начини за цитиране на използваната литература :

 • Цитиране под линия : В текста се отбелязва с цифра поредния номер на използвания източник, който съвпада с този под линията в края на страницата.
 •  Цитиране с препратка към списъка на използваната литература (библиография) в края на писмения труд : В текста се отбелязва в прави скоби [ ] с цифра поредния номер и страниците (от – до) на използвания източник. Напр. [12 ; с. 17 – 18].

 

По-подробно вж. : Видове библиографско цитиране // БДС 17377-96 Библиографско цитиране : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1996. – с. 16 – 21.

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени