БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

Правила за цитиране

 

Основно изискване при представяне на всеки писмен труд е добавянето на списък на използваната литература. За съставянето му е необходимо да се уточни с редакционната колегия какви са конкретните изсквания за това. Съществуват следните общовалидни правила :

1. Документът трябва да се описва de visu.

2. При цитирането на документ (използван литературен източник) е необходимо да му се състави библиографско описание.

3. Библиографското описание е сбор от библиографски сведения, обединени в области и подредени в определена последователност, за да характеризира цялостно документа.

4. Библиографското описние на документ или част от него се извършва съгласно действащите стандарти :

 • БДС 15419-82 Библиографско описание на книгите : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1982. – 56 с.;
 • БДС 17264-91 Библиографско описание : Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1992. – 40 с.;
 • БДС 17377-96 Библиографско цитиране : Т 62 : Официално издание. – София : Комитет по стандартизация и метрология, 1996. – 29 с.

5. Елементи на библиографско описание при цитиране :

 • Зaдължителните са отбелязани със *;
 • Разделителните знаци (пунктуация) между елементите при цитиране са опростени и изписани в таблицата по-доло. Знакът две наклонени черти “//” заменя знака “ . – “ или предлога “ В : “ (“ In : “), употеребява се да покаже че се цитира част от документ, публикация в различни видове издания;
 • Авторска отговорност - Може да бъде фамилията на автора, първата дума от заглавието (когато авторите са над 3-ма), колективен автор ( учреждение, институция и др.), условна редна дума за официални документи (закони, наредби и др. );
 • Заглавие* - Основно заглавие на документа взето от заглавната страница;
 • Подзаглавни данни - Подзаглавие, даващо сведение за вида или типа на изданието, броя на томовете и др. Напр. : . Сборник ; . Учебно пособие ; . Монография ; . Въведение в ... ; . В 3 т.;
 • Вторична авторска отговорност - Имена на автори, индивидуални и колективни ; Имена на други лица, отнасящи се към даденото издание (преводач, редактор и пр.);
 • Сведения за изданието* - Поредност и характеристика на изданието, ако има посочена, напр. : . 2. доп. и прераб. изд.;
 • Поредни единици* - За периодични издания, година(-и), номер(-а) или том(-ове). Напр. : . 2002, N 4;
 • Място на издаване* - Местоиздаване, напр. Варна;
 • Издателство - Издаваща институция, име на издател, напр. : , СТЕНО;
 • Година на издаване* - Напр. : ,2002. Посочват се за конкретния том, част – при многотомни, ако е различна за отделните томове, части.
 • Физическа характеристика - Брой на страниците, наличие на таблици, схеми, образци и др. п. Напр. : . 308 с.;
 • (Серия) - Номерирана поредица или част от многотомно издание с общо заглавие. В кръгли скоби се посочват заглавието и номерът на частта, отделени със запетая. Напр. : . (Унив. библ., N 392) . (История на България, т. 6., ч. 2);
 • Забележки - Допълнителни данни по желание. Напр. 2 компакт диска : . 2 КД;
 • Международен стандартен номер:
 • ISBN – за непериодични издания – книги;
 • ISSN – за периодични издания – списания и др.;
 • ISN – за графични, нотни и картографски издани.

 

 

 

 

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени