БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

гр.Сапарева баня, п.к. 2650 ул. "Германея" 1

Работно време: Понеделник - Петък 09:00-17:00

Телефон: 0898/473-415 Е-мейл: info@libsbanya.info

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТEЛИТЕ В ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА  КЪМ  НЧ „ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905”

ГР. САПАРЕВА БАНЯ

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията  на читателите /потребителите/  с  Читалищна библиотека при НЧ „Просветен лъч-1905” гр.Сапарева баня

Чл. 2. (1) Читалищната  библиотека е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен  фонд и специализирани информационни услуги на гражданите на Сапарева баня и селищата от община Сапарева баня.

(2) Осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, както и за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в страната.

(3) Библиотеката осигурява равноправен достъп до информация на всеки гражданин.

Чл. 3. (1) Отношенията между Библиотеката и читателя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените библиотеки, и възникват с издаването на читателска карта.

(2) Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване, съгласно Закона за задълженията и договорите (чл. 243–245, 247–249).

Чл. 4. Библиотеката предоставя следните услуги:

(1) Ползване на библиотечния фонд и колекциите му на място в Библиотеката и извън нея.

(2) Доставка на библиотечни документи от други библиотеки в страната.

(3) Библиографски и информационни услуги:

1. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни; 

2. Предоставяне на устна и писмена библиографска и фактографска информация;

3. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;

4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(4) Копиране и сканиране на библиотечни документи.

(5) Други услуги.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Чл. 5. (1) Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Председателя на Читалищното настоятелство.

(2) Библиотеката не работи с читатели всеки  последен петък от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.

(3) При необходимост Библиотеката може да не работи с читатели през м. август, в рамките до 10 (десет) работни дни.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ. ПОСЕЩЕНИЯ

 

Чл. 6. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на читателска карта.

Чл. 7. (1) Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва  от библиотекаря след представяне на документ за самоличност.

Забележка: При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен своевременно да уведоми Библиотеката.

(2) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 8. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

Чл. 9. (1) Регистрацията е за срок от дванадесет месеца, считано от датата на записване.

(2) Библиотеката издава едномесечни карти

Чл. 10. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към библиотеката.

Чл. 11. Цените на читателските карти и на библиотечните услуги се утвърждават от Читалищното настоятелство.

Чл. 12. Изисквания при регистриране на читателите:

(1) Лица над 14 години се записват срещу представяне на лична карта;

(2) Деца, ненавършили 14 години, се регистрират с документ за самоличност на родител или настойник;

(3) За деца под 6 години библиотечни документи могат да заемат само родител или настойник, след като се запишат за читатели;

(4) Лица с адресна регистрация извън община Сапарева баня се записват като читатели само след внасяне на паричен депозит.

1. Депозитът се връща, след като читателят издължи заетите документи, заяви, че се отписва и представи квитанцията за внесен депозит;

2. Депозит, непотърсен в течение на 12 месеца след последната дата на връщане на заетите документи, остава в полза на библиотеката.

(5) Лица с решение на ТЕЛК могат да ползват услугите на библиотеката чрез свои представители, които са упълномощени от тях с чрез лично заявено и писмено потвърдено желание.

Чл. 13. При регистриране читателите трябва да се информират за:

1. Услугите, които могат да получат в Библиотеката,  както и мястото и реда на получаването им.

2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

 

Чл. 14. (1) Читателите могат да заемат за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи едновременно.

(2) Библиотечни документи от отдел” Справочен” се ползват само в Читалнята.

Чл. 15. Читателите заемат за дома библиотечните документи за определен срок:

(1) Книги, ноти – 20 календарни дни;

(2) Графични издания – 15 календарни дни;

(3) Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD, DVD – 10 календарни дни

Забележка: Срокът за връщане се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен документ.

Чл. 16. Презаписване и запазване на библиотечни документи:

(1) Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други читатели.

(2) Удължаването на срока може да стане чрез един от следните начини: лично, по телефон или по електронна поща (e-mail), но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане.

(3) За учебни и научни цели срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя до 3 (три) пъти.

(4) Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват за срок до 3 работни дни след уведомяване на читателя.

Чл. 17.  Читателският картон се съхранява  на хартиен вариант  от  библиотекаря. Читателят  се подписва срещу заетите библиотечни документи. Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се отразяват в читателски картон.

Чл. 18. При връщане на библиотечните документи  библиотекарят проверява физическото им състояние и отписва документите като се подписва срещу всеки върнат документ.

Чл. 19. Библиотекарят не приема повредени от читателя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от читателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

Чл. 20. (1) Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и да изнасят извън Библиотеката следните библиотечни документи:

1. Редки и ценни сбирки и документи.                                                                       

2. Документи от Справочен отдел;

3. Архивни документи, непубликувани документи и ръкописи;

4. Библиотечни документи от колекциите на  “Краезнание”;

5. Периодични издания.

6. Документи на други библиотеки, получени по междубиблиотечно заемане.

Чл. 21. Читател не може да заема за дома библиотечни документи в следните случаи:

1. Читателят не притежава едногодишна читателска карта;

2. Абонаментът му изтича след по-малко от 30 дни преди датата на връщане на библиотечните документи, подлежащи на заемане;

3. Многократно е просрочвал връщането на заетите за дома библиотечни документи.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНЯ

 

Чл. 22. В читалнята зала са предложени справочни издания (енциклопедии, речници и др.), книги, обособени по отрасли на знанието, и получаваните по абонамент периодични издания за текущата година.

Чл. 23. (1) Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена и подписана от читателя заемна бележка.

(2) При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява и отписва ползваните документи след което връща читателската карта.

Чл. 24. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в Читални зали до 10 (десет) работни дни.

Чл. 25. Забранено е:

1. Изнасянето на библиотечни документи от фонда на Справочен отдел извън Библиотеката;

2. Разговорите по мобилни телефони;

3. Нарушаването на реда и тишината.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 26. Библиотеката предоставя на читателите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.

(1) Основни услуги:

1. Устни библиографски справки;

2. Устни фактографски справки.

Забележка: Извършват се на всички места за обслужване на читателите.

(2) Специализирани услуги:

1. Писмени тематични библиографски справки;

2. Писмени фактографски справки;

Чл. 27. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно утвърдения Ценоразпис на Библиотеката. (Приложение).

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

КОПИРАНЕ И СКАНИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

Чл. 28. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги, според утвърден Ценоразпис на услугите в Библиотека. (Приложение)

Чл. 29. Всеки читател на Библиотеката може да копира, сканира документи от библиотечния фонд.

Чл. 30. Читателят лично попълва Заемна бележка, в която посочва страниците, които желае да му бъдат копирани или сканирани от библиотечни документи, притежавани във фондовете на Библиотеката .

Чл. 31. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на библиотекаря.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И ИНТЕРНЕТ

 

Чл. 32. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

Чл. 33. Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта.

Чл. 34. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 часа. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители.

Чл. 35. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време.

Чл. 36. Слушалки и камера се получават от библиотекаря след поискване и се връщат обратно при приключване на работа.

Чл. 37. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера, USB устройства, дискове, преносим компютър, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им.

Чл. 38. Не се разрешава:

1. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;

2. Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания софтуер;

3. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие.

Забележка: На всеки компютър има инсталиран филтър, който ограничава достъпа до някои сайтове с непозволено съдържание.

4. Използването на предоставената от Библиотеката техника за комерсиални цели;

5. Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;

6. Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.

Чл. 39. Библиотекарят е упълномощен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение.

Чл. 40. При нарушаване на някое от тези правила, достъпът на читателя до Информационния център се прекратява незабавно. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп до Информационния център за срок от 6 месеца.

Чл. 41. Петнадесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 

Чл. 42. В Библиотеката не се допускат и обслужват лица в нетрезво състояние, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло.

Чл. 43. Всеки читател поема задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до лишаване от читателски права. Читателите и посетителите на библиотеката са задължени:

1. Да се осведомят за правата и отговорностите си, които поемат като читатели на Библиотеката или като потребители на други услуги;

2. Задължително да оставят личен багаж и връхни дрехи на определените за целта места.

Забележка: Читателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи;

3. Да не нарушава начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване;

4. Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки и читателски картони;

5. Да преглежда заетите библиотечни документи при получаването им и да уведомяват библиотекаря при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи;

6. Да пазят библиотечните документи в добър вид с грижата на добър стопанин. Да не увреждат библиотечните документи, каталози и картотеки;

7. Да поправят неволните вреди, нанесени на библиотечните документи при ползването им;

8. Да не преотстъпва ползването на заетите библиотечни документи на трети лица;

9. Да съблюдават срока и условията за ползване на библиотечните документи. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на библиотечния документ и в компютърната разпечатка на читателския картон, читателят заплаща глоба, съгласно утвърдения Ценоразпис на Библиотеката;

10. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места;

11. Да се отнасят етично и с уважение към останалите читатели и служителят в библиотеката;

12. Да пазят ред и тишина в библиотечната зали и сгради и да не водят разговори по мобилни телефони в Читалнята зала;

13. Да не внасят храни и напитки в читалнята зала и залата за книгозаемане за дома;

14. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушенето.

Чл. 44. (1) Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателят може да замени загубен или повреден библиотечен документ, в рамките на срока за връщане, с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена издание на друго заглавие, годно за ползване от читателите.

(2) Когато читателят не изпълни условията на ал. 1 от настоящия член, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.

Чл. 45. При кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно Закона за обществените библиотеки и действащата законова уредба в страната.

Чл. 46. При неспазване на настоящите Правила се отнема правото на читателя да ползва услугите на Библиотеката за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Чл. 47. Служителите са задължени:

(1) Да спазват технологичните изисквания за работа в Библиотеката.

(2) Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.

Чл. 48. Библиотекарите, обслужващи читатели са задължени:

(1) Да поддържат регистър „Читатели” с обработени лични данни, на основание чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2006 г.

(2) Да пазят достъпа до личните данни на читателите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните им данни и ползваните от тях библиотечни документи в Библиотеката. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.

(3) Да запознават новите читатели и потребители с реда за ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.

(4) Да упътват, информират и оказват помощ на читателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фонда  на свободен достъп.

(5) Да обслужват потребителите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им.

(6) Своевременно да регистрират в читателския хартиен картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от читателите.

(7) Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за библиотечни документи.

Забележка: При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде предоставен за ползване да информират читателя и да му предоставят други възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с действащите правила.

(8) Да поддържат реда на фонда на свободен достъп.

(9) Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и да носят служебните си баджове.

(10) Да не допускат ползване на Библиотеката от потребители без регистрация.

(11) Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.

Чл. 49. Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред.

Чл. 50. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите имат право да уведомят директора на библиотеката. За неотстранените нарушения потребителите информират председателя на читалището.

 

Тези Правила за обслужване на читателите на библиотека при НЧ „Просветен лъч-1905” гр.Сапарева баня са утвърдени от Председателят на Читалищното настоятелство.

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………

                                                   ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Вход

Попитай библиотекаря

Email:
Относно:
Съобщение
Коя е столицата на България

Библиотека Сапарева баня © 2013 г. Всички права запазени